Jak wznowić działalność gospodarczą?

działalność gospodarczaWznowienie działalności gospodarczej przebiega w sposób uzależniony od typu działalności gospodarczej. Innych formalności wymaga zgłoszenie działalności zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzonej w formie spółki cywilnej, a inaczej spółki wpisanej do KRS. Omawiamy podstawowe czynności, które trzeba wykonać we wszystkich wymienionych sytuacjach. Wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia nie jest wyjątkowo skomplikowaną procedurą. Formalności jest tym więcej, im większa jest liczba decydentów i interesariuszy.

Jak wznowić działalność podmiotu wpisanego do CEIDG?

Wznowienie działalności wpisanej do CEIDG  jest najprostsze wtedy, gdy zawieszenie było czasowe. W takiej sytuacji wznowienie jest automatyczne. W przypadku zawieszenia na czas nieokreślony lub wtedy, gdy chcemy zmienić datę wznowienia działalności, musimy złożyć wniosek do CEIDG.

Przedsiębiorca wnioskujący o wznowienie działalności gospodarczej ma do wyboru trzy drogi złożenia dokumentu:

  • na stronie biznes.gov.pl – najłatwiej jest wznowić działalność elektronicznie: wystarczy wejść na stronę biznes.gov.pl zalogować się przy użyciu Profilu Zaufanego i wypełnić wniosek w formie elektronicznej – wniosek podpisujemy Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (podpisem elektronicznym),

  • na stronie CEIDG – należy dokonać rejestracji i wypełnić formularz CEIDG-1: podpisujemy wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,

  • w urzędzie miasta lub gminy – otrzymamy do wypełnienia formularz, urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia dane zostaną wprowadzone do systemu CEIDG,

  • listem poleconym – ta droga jest nieco skomplikowana, bo wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, którego autentyczność musimy potwierdzić notarialnie: list należy zaadresować na dowolny urząd miasta lub gminy.

Wznowienie działalności następuje nie później niż następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku. Formalności są całkowicie bezpłatne. Wniosek może złożyć również pełnomocnik osoby prowadzącej działalność.

Jak wznowić prowadzenie spółki cywilnej?

Wznowienie prowadzenia spółki cywilnej też wymaga złożenia wniosku w CEIDG, ale dopiero po zgłoszeniu wznowienia do Głównego Urzędu Statystycznego i do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenie do GUS musi nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wznowienia działalności spółki. Do tego celu służy druk RG-OP, do którego należy załączyć druk RG-SC, czyli informację o wspólnikach spółki cywilnej. Zgłoszenie do US wymaga złożenia formularza NIP-2.

Wznowienie prowadzenia spółki może nastąpić w dowolnym momencie. Okres, który został ustalony w momencie zawieszania działalności, nie jest wiążący: to rodzaj prognozy, która może ulec zmianie w związku ze zmianami sytuacji rynkowej.

Czego potrzeba do wznowienia działalności spółki zarejestrowanej w KRS?

Wznowienie działalności spółki zarejestrowanej w KRS rozpoczyna się podjęcia uchwały zarządu spółki kapitałowej lub uchwały wspólników spółki osobowej w sprawie wznowienia działalności. Uchwała, wraz z wnioskiem o wznowienie działalności, powinna trafić w terminie 7 dni kalendarzowych (licząc od daty podjęcia uchwały) do właściwego dla spółki Wydziału Gospodarczego KRS.

Przypadkiem szczególnym jest automatyczne wznowienie działalności spółki wpisanej do KRS. Wynika ono z przepisów, które mówią, że maksymalny okres zawieszenia w przypadku spółek znajdujących się w ewidencji KRS wynosi 24 miesiące. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi odwieszenie działalności z inicjatywy wspólników lub zarządu, to sąd sam wznawia działalność spółki. Wznowienie ma miejsce następnego dnia po upływie 24 miesięcy od momentu zawieszenia działalności.

Prowadzenie księgowości i podatki po wznowieniu działalności

Przedsiębiorca, który wznowił działalność, zaczyna ją niejako w miejscu, w którym została zakończona. Oznacza to, że prowadzenie księgowości odbywa się na zasadach, które obowiązywały w chwili zawieszania działalności. Ewidencję przychodów i rozchodów należy prowadzić od dnia wznowienia działalności. W przypadku podmiotów, które prowadzą PKPiR (Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów) lub ewidencjonują przychody do rozliczania się ryczałtowego, należy zwrócić uwagę na kwestię zakładania nowych ksiąg. Jeżeli zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej miało miejsce w tym samym roku, to można prowadzić ewidencję bez zmiany ksiąg. Jeżeli do wznowienia działalności doszło w roku następnym, to należy założyć nowe księgi.

Zasada powrotu do stanu sprzed zawieszenia działalności dotyczy również sposobu naliczania podatków. Przedsiębiorstwa, które prowadzą obrót wyrobami akcyzowymi, po wznowieniu działalności podlegają kontroli organów celnych. Sprawdzenie odbywa się po pisemnym zgłoszeniu wznowienia działalności gospodarczej do stosownego organu.

Nawiązanie kontaktów z ZUS-em

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG nie musi zgłaszać wznowienia działalności w ZUS-ie. ZUS samodzielnie dokona zgłoszenia płatnika składek i zgłoszenia do ubezpieczeń – wszystko na warunkach sprzed zawieszenia działalności. Oczywiście automatyczne procedury działają tylko wtedy, gdy nie uległa zmianie sytuacja podatkowa przedsiębiorcy, np. nie utracił on prawa do preferencyjnych składek lub nie nabył prawa do emerytury. W gestii przedsiębiorcy leży zgłoszenie do ZUS-u pracowników, współpracowników i członków rodziny. O ile po wznowieniu działalności zdecydował się na zatrudnienie personelu.

Spółki wpisane do KRS są automatycznie rejestrowane w ZUS jako płatnicy w momencie wznowienia działalności. Natomiast wspólnicy w spółkach jawnych, komandytowych, partnerskich oraz jednoosobowych spółkach z o.o. muszą sami zarejestrować się w ZUS jako płatnicy składek i zgłosić się do ubezpieczeń. Przy wypełnianiu dokumentów posługują się własnymi numerami NIP i PESEL.

Zagadnienia wznawiania działalności gospodarczej omówiliśmy jak najbardziej syntetycznie. Należy je traktować jako ogólne wskazówki, na co zwrócić największą uwagę. W konkretnych przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt z doradcą. Nasi specjaliści w biurach rachunkowych PG Partner Gospodarczy w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie szczegółowo wyjaśnią wszystkie kwestie związane ze wznowieniem działalności gospodarczej.