KTO PRZEPROWADZA BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I JAK SIĘ DO TEGO PRZYGOTOWAĆ?

sprawozdania finansowe

Badanie sprawozdania finansowego jest podstawowym sposobem na obiektywne potwierdzenie kondycji ekonomicznej firmy, na sprawdzenie stanu aktywów i wysokości obrotów w danym roku rozliczeniowym. Kontrolę sprawozdania może zlecić każdy przedsiębiorca, gdy chce uzyskać gwarancję poprawności prowadzenia ksiąg czy zgodność polityki rachunkowości z obowiązującymi przepisami. Jednak wybrane podmioty gospodarcze mają ustawowy obowiązek badania sprawozdań finansowych.

Wszystkie kwestie związane ze składanie badaniem, składaniem, udostępnianiem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych zostały opisane w rozdziale 7 (od Art. 64) ustawy o rachunkowości.

Kto podlega badaniu sprawozdań finansowych?

Ustawodawca wymaga przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych m.in. takich podmiotów jak:

 • grupy kapitałowe,
 • banki – dotyczy banków krajowych oraz oddziałów zagranicznych banków i instytucji kredytowych, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz oddziałów firm inwestycyjnych;
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • podmioty obracające papierami wartościowymi – dotyczy jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami, a także na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • podmioty zarządzające funduszami emerytalnymi – jednostki działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego,
 • spółki akcyjne,
 • jednostki osiągające odpowiednie progi dochodów lub zatrudnienia – dotyczy jednostek, które w poprzedzającym sprawozdanie roku obrotowym spełniły przynajmniej dwa z trzech warunków:
  50 etatów – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 50 lub więcej osób,
  2,5 mln euro – firma posiadała łącznie aktywa o równowartości w walucie polskiej 2,5 mln euro,
  5 mln euro – firma osiągnęła w roku obrotowym przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych w wysokości stanowiącej równowartość w walucie polskiej 5 mln euro.

To tylko najważniejsze kategorie podmiotów gospodarczych, które mają obowiązek prowadzenia kontroli sprawozdań finansowych. Szczegółowe zapisy znajdują się w ustawie.

Kto i na jakich zasadach wybiera biegłego rewidenta?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami badanie sprawozdania finansowego może przeprowadzić tylko biegły rewident. Zasada ogólna mówi, że wyboru konkretnego biegłego rewidenta nie może dokonać kierownik jednostki. Jest to kompetencja i prawo organu, który zatwierdza sprawozdanie finansowe. Wyjątkiem może być sytuacja, w której statut jednostki lub inne obowiązujące ją akty prawne stanowią inaczej.

Biegły rewident musi posiadać stosowne uprawnienia (potwierdzone wpisem do rejestru biegłych rewidentów), a jednocześnie musi spełniać wymogi rzetelności i bezstronności. Badania sprawozdania nie może dokonać osoba, która jest w jakikolwiek sposób powiązana z kontrolowaną jednostką, w tym w m.in. poprzez:

 • powiązania finansowe – biegły rewident nie może posiadać udziałów, akcji i innych tytułów własności w jednostce, którą kontroluje ani w jednostce z nią powiązanej,
 • powiązania zawodowe – rewident nie może być aktualnie ani na przestrzeni trzech poprzedzających kontrolę lat nie mógł być pełnomocnikiem, członkiem organów zarządzających czy nadzorczych w kontrolowanej firmie oraz jednostkach z nią powiązanych – natomiast jego przychody w żadnym roku obrotowym na przestrzeni 5 ostatnich lat nie pochodziły w 40 proc. (lub więcej) z tytułu świadczenia usług na rzecz firmy kontrolowanej lub podmiotu z nią powiązanego,
 • powiązania osobiste – rewident nie może być małżonkiem, krewnym lub powinowatym jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów nadzorczych, zarządzających lub administracyjnych w kontrolowanej jednostce.

Jak przygotować się do kontroli sprawozdania finansowego?

Osoba kontrolująca przygląda się bacznie inwentaryzacji, ma prawo zasięgać informacji nie tylko w dziale księgowym, ale też u kierowników innych działów, prawników czy u przedstawicieli podmiotów współpracujących z kontrolowaną jednostką. Głównym celem prowadzenia badania poprawności sprawozdań finansowych nie jest, wbrew obiegowej opinii, wytknięcie niedociągnięć i ukaranie jednostki, a konkretnie jej kierownika. Celem kontroli jest doprowadzenie do tego, aby jednostka przedłożyła sprawozdanie, które w sposób najpełniejszy odzwierciedla stan finansów firmy. Biegłego rewidenta należy traktować jako doradcę i warto przygotować się do nawiązania z nim merytorycznej współpracy.

Pierwszym, co należy zrobić, jest przejrzenie dokumentacji. Jeżeli będziemy mieli komplet dokumentów i odświeżoną wiedzę o ich lokalizacji, ułatwi to bardzo ich udostępnianie biegłemu rewidentowi. Należy też sprawdzić zasady przyjętej polityki rachunkowości pod kątem jej ewentualnej aktualizacji. Trzecią ważną sprawą jest zachowanie ciągłości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Oznacza to w praktyce tyle, że w kolejnych okresach rozliczeniowych należy stosować taki sam sposób zapisu operacji finansowych czy dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli zaś nastąpiła jakaś zmiana, to powinna być opisana w sposób zrozumiały dla osoby kontrolującej. Wszystko zmierza do tego, aby uniknąć podejrzenia o próbę ukrywania operacji finansowych czy świadome utrudnianie rzeczowej oceny stanu finansów firmy. Należy też zachować zasadę, w myśl której zmiany w polityce rachunkowości wprowadzane są nie w trakcie, lecz od następnego okresu rozliczeniowego.

Jeżeli potrzebujesz szybkiego przeglądu ksiąg czy audytu polityki rachunkowości, zwróć się do PG Partner Gospodarczy. Nasze biura rachunkowe w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku oferują audyty i doradztwo księgowe oraz usługi biegłych rewidentów. Zatrudniani przez nas specjaliści nie tylko przygotowują do kontroli same dokumenty, ale także udzielają cennych wskazówek na temat współpracy z biegłymi rewidentami. Ułożenie sobie poprawnych kontaktów i nastawienie na współpracę nie wpływa na wynik badania, lecz bez wątpienia oszczędza obu stronom niepotrzebnych stresów.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

post-thumbnail

Tajemnica handlowa – czym jest i jak zapobiegać naruszeniom?

10 July 2024

O tajemnicy handlowej z pewnością większość z nas słyszała już wiele razy w życiu. Nie zawsze jednak jej definicja jest zupełnie jasna. Co oznacza tajemnica handlowa?...

post-thumbnail

Jak sprawdzić, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków podatkowych?

17 June 2024

Wejście we współpracę z kontrahentem w dużym stopniu powinno wiązać się z poczuciem zaufania. W praktyce jest to jednak zawsze pewne ryzyko, w szczególności gdy nie...

post-thumbnail

Faktoring a forfaiting – czym się różnią?

05 June 2024

Utrzymanie płynności finansowej jest fundamentalne dla większości firm, ale niestety nie zawsze jest to proste zadanie. Przedsiębiorcy nierzadko borykają się z problemami z regulowaniem płatności na...

0

Aktywnych oddziałów

0

Zadowolonych klientów

0

+

Obsłużonych branż

0

Dokumentów zaksięgowanych w 2023 r.

Dlaczego my?

PG Partner Gospodarczy to profesjonalne biuro rachunkowe z oddziałami w 10 największych miastach w Polsce.

 • Doświadczony i silny zespół

  Zatrudniamy profesjonalistów, którzy nie tylko zaksięgują Twoje dokumenty, ale też podzielą się wiedzą, doradzą w kwestiach biznesowych oraz podatkowych.

Opinie

Dedykowany system CRM dostarcza Cogitech