Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości jest dokumentem, który w sposób całościowy i kompletny określa rodzaj ksiąg rachunkowych w firmie i sposób ich prowadzenia. W pierwszym rozdziale dokumentu powinno znaleźć się określenie roku obrotowego, wraz z wchodzącymi w jego skład okresami sprawozdawczymi. Następną częścią jest opis metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego oraz sposobom prowadzenia ksiąg rachunkowych. Załącznikiem do Polityki Rachunkowości powinien być Zakładowy Plan Kont.

Należy też przedstawić wykaz ksiąg rachunkowych oraz wykaz elektronicznych zbiorów danych w przypadku, gdy prowadzimy księgi rachunkowe w formie elektronicznej. Ponadto należy stworzyć opis systemu przetwarzania danych, w tym opisy odpowiedniego oprogramowania, jeżeli takowego używamy do prowadzenia rachunkowości. Ostatnim elementem polityki rachunkowości jest opis systemu ochrony danych.

Ustawodawca daje margines swobody przy tworzeniu polityki rachunkowości. Dokument ten jest prezentacją wybranych przez dany podmiot metod i przyjętych procedur rachunkowych.

 

Kto ma obowiązek opracowania polityki rachunkowości?

Ustawowy obowiązek opracowania zasad rachunkowości, inaczej nazywanych polityką rachunkowości, muszą wypełnić wszystkie podmioty prowadzące pełną księgowość, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Do stworzenia własnej polityki rachunkowości zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe, w tym także spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) oraz osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie których przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość 2 milionów euro i więcej. Politykę rachunkowości muszą też posiadać, bez względu na wartość przychodów, jednostki funkcjonujące w oparciu o Prawo Bankowe oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność na mocy przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, a także przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej czy przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Ustawa nakłada też obowiązek opracowania polityki finansowej na gminy, powiaty i województwa oraz prowadzone przez nie jednostki i zakłady budżetowe.

 

Jak przygotować optymalną politykę rachunkowości?

Opracowanie polityki rachunkowości, która będzie jednocześnie spełniała wymogi ustawowe i była optymalnie dostosowana do potrzeb konkretnej organizacji, należy zachować kilka fundamentalnych zasad rachunkowości, w tym m.in.:

  • zasada istotności – zgodnie z nią wszystkie zdarzenia istotne dla działalności i kondycji finansowej firmy powinny być uwzględnione w sprawozdaniu,
  • zasada ostrożności – nazywana inaczej zasadą ostrożnej wyceny, nakazuje wyceniać składniki aktywów i pasywów zgodnie z realnie poniesionymi wydatkami (kosztami) na ich nabycie lub wytworzenie,
  • zasada kontynuacji działania – tworząc politykę rachunkowości należy zakładać, że firma będzie prowadziła działalność w dłuższym horyzoncie czasowym,
  • zasada wyższości treści nad formą – zgodnie z tą zasadą dokumenty księgowe powinny być tworzone w taki sposób, aby ich forma nie przesłaniała treści, nie zaciemniała i nie gmatwała obrazu finansów firmy,
  • zasady ciągłości – nakłada ona obowiązek stosowania przyjętych zasad rachunkowości w kolejnych latach, co ma zapewnić możliwość łatwego porównywania wyników i prowadzenia analiz finansowych.

Jeżeli chcesz mieć pewność dochowania wszelkich norm i wymogów prawnych, zleć opracowanie polityki rachunkowości księgowym z biur rachunkowych PG Partner Gospodarczy. Ich bogate doświadczenie i uzupełniana stale wiedza są gwarancją satysfakcji naszych Klientów.

Szybki kontaktDane kontaktowe

E-mail:
bilans@partner-gospodarczy.pl

Telefony:
Poznań: 570 219 515
Łódź: 730 219 515
Gdańsk: 786 219 515
Wrocław: 531 018 393
Szczecin: 792 222 532
Katowice: 531 420 844

Nasze biura:

ul. Piekary 6/6
61-823 Poznań

ul. Narutowicza 40/1
90-135 Łódź

ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk

ul. Piłsudskiego 74/322
50-020 Wrocław

ul. Władysława Łokietka 5/2
70-256 Szczecin

ul. Mariacka 4-6/1
40-014 Katowice

Biuro rachunkowe, usługi księgowe - Partner-gospodarczy > Usługi > Polityka rachunkowości

Inne usługi naszej grupy

Biuro 29

Adres dla Twojej firmy
Siedziby w 8 miastach
Pełna obsługa już od 60 zł.mc

Effekti Kancelaria Gospodarcza

Sprzedaż gotowych spółek z VAT
Zakładanie spółek
Likwidacja spółek

Czechy biznes expert

Zakładanie firm w Czechach
Sprzedaż spółek czeskich
Wirtualne biuro w Czechach