KOGO DOTYCZY PIT-0?

PIT-0Z dobrodziejstw zerowego PIT-u mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 26 lat. Drugim warunkiem jest uzyskanie przychodu, który nie wykracza poza limit ulgi, czyli ponad 85 528,00 zł w skali roku. Przedstawiamy warunki zastosowania ulgi i rodzaje umów, których dotyczy zwolnienie z podatku dochodowego.  

Podstawa prawna 

PIT-0 został wprowadzony w wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która została uchwalona przez sejm 4 lipca 2019 roku. 

Przepisy weszły w życie od 1 sierpnia 2019 r. W związku z tym możliwe było zastosowanie ulgi do dochodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. – przy naliczaniu płac należało wziąć pod uwagę wypłaty wynagrodzenia, a nie okres, w którym zostało wypracowane. Podobna zasada dotyczy wieku kwestii wieku pracownika. Na przykład, jeżeli pracownik kończy 26 lat 10 maja, to wyplata pensji za kwiecień zrealizowana 5 maja będzie podlegała uldze. Natomiast wynagrodzenie przekazane 15 maja należy wyliczyć na zasadach ogólnych. 

Jakie rodzaje umów obejmuje PIT-0, a jakie nie podlegają zwolnieniu? 

W oparciu o PIT-0 można rozliczać następujące umowy: 

  • umowa o pracę, 
  • stosunek służbowy – inaczej mianowanie, które dotyczy m.in. pracowników służb cywilnych, samorządów czy nauczycieli akademickich, 
  • praca nakładcza – praca chałupnicza, połączenie umowy o pracę i umowy zlecenia, przy której pracodawca ma obowiązek zapewnić określoną minimalną ilość pracy,
  • spółdzielczy stosunek pracy – dotyczy członków spółdzielni, czyli podmiotu gospodarczego, którego działania regulowane są przepisami ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., 
  • umowa zlecenie. 

Zwolnieniu z podatku nie podlegają umowy o dzieło, umowy zlecenia o wartości brutto do 200 zł oraz umowy zlecenia ze zbyciem praw autorskich (z 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodu). Z PIT-0, niezależnie od wieku, nie mogą skorzystać młodzi ludzie, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. 

PIT-0 ma też wybiórcze zastosowanie w stosunku do umów zawieranych z cudzoziemcami. Cudzoziemcy zatrudnieni w oparciu o umowę zlecenie mogą korzystać z ulgi pod warunkiem, że posiadają status rezydenta. Natomiast w przypadku umowy o pracę, ulga przysługuje cudzoziemcom niezależnie od osiadania lub nieposiadania certyfikatu rezydenta. 

Limit 85 528,00 zł 

Z ulgi można skorzystać niezależnie od liczby zawieranych umów. Nie ma też znaczenia wysokość jednorazowej lub miesięcznej wysokości pensji. Ważna jest suma wszystkich umów w skali roku. Uldze podlegają łączne kwoty wynagrodzeń do wartości 85 528,00 zł, czyli górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Przy obliczeniach bierze się pod uwagę kwotę brutto (lub sumę kwot brutto), która figuruje w umowie. Po przekroczeniu limitu, nadwyżka będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych.