PREZENTY ŚWIĄTECZNE DLA PRACOWNIKÓW – KONSEKWENCJE PODATKOWE

Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń pieniężnych w naturze, bądź ich ekwiwalenty – bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.Z powyższego wynika, że przychodem ze stosunku pracy nie jest jedynie wynagrodzenie za pracę, ale także inne przysporzenia majątkowe, takie jak nieodpłatne świadczenia, czy też świadczenia częściowo odpłatne.

Może się zdarzyć, że do nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika związanych ze stosunkiem pracy zaliczy się również wartość prezentów przydzielanych pracownikom na okoliczność świąt.

Co do zasady otrzymany prezent stanowi dla pracownika przychód. W związku z tym należy go doliczyć do wynagrodzenia pracownika i od łącznej kwoty pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, a także składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Pracodawca może sfinansować zakup prezentów świątecznych dla pracowników:

– z własnych, bieżących środków pieniężnych lub

– z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs).

Jeśli pracodawca wręczy pracownikom świąteczno-noworoczne prezenty pokrywając wydatek ze środków obrotowych, pracownicy zapłacą od tej korzyści podatek i to niezależnie od wartości otrzymanego prezentu. Pracodawca w takiej sytuacji zmniejszy wypłacone wynagrodzenie o kwotę zaliczki na podatek od wartości otrzymanego przez pracownika świadczenia rzeczowego.

Jeżeli pracodawca pokryje wręczony pracownikom prezent świąteczny środkami pieniężnymi zgromadzonymi na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ma możliwość zwolnienia z opodatkowania tych świadczeń o charakterze socjalnym, ale pod pewnymi warunkami. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

– świadczenie ma charakter rzeczowy lub pieniężny,

– jest sfinansowane ze środków ZFSS lub funduszy związków zawodowych,

– wysokość świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Pamiętajmy, że wszelkie świadczenia z zfśs powinny być przyznawane na podstawie kryterium socjalnego. W praktyce oznacza to, że wartość prezentów wręczanych pracownikom z okazji świąt musi być zróżnicowana i uzależniona od sytuacji materialnej pracownika. Pracodawca powinien wiedzieć, ze przyznając wszystkim pracownikom świadczenia z zfśs w tej samej wysokości nie uzależniając ich wartości od sytuacji materialnej pracownika – naraża się na uznanie przez organ kontroli, że nie jest to pomoc funduszu, ale dodatek do wynagrodzenia. Wtedy pracodawca będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić składki ubezpieczeniowe oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Reasumując: wydatki na prezenty świąteczne dla pracowników, pracodawca zaliczy do kosztów podatkowych, jeśli środki na zakup pochodzą ze środków bieżących lub obrotowych. W przypadku gdy prezenty świąteczne zostały sfinansowane ze środków zgromadzonych na zfśs, pracodawca nie zaliczy takich wydatków bezpośrednio do kosztów podatkowych, a jedynie pośrednio poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów i zwiększeń wpłaconych przez pracodawcę na rachunek tego funduszu.