Zmiany w opodatkowaniu dotacji w 2024 r.

W ramach przyjętej 16 sierpnia 2023 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego, a także ochrony inwestorów, doszło do zmiany opodatkowania dotacji.  Istotne dla przedsiębiorców zmiany weszły w życie już 1 stycznia 2024 roku.

Zmiany w opodatkowaniu dotacji

W ustawie z 16 sierpnia przede wszystkim wprowadzono istotne zmiany dotyczące tego, co podatnik może zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej. Ustęp 9 art. 14 ustawy o PIT wskazuje:

  • dotacje,
  •  dopłaty,
  • Subwencje,
  • inne nieodpłatne świadczenia lub kwoty otrzymane od agencji wykonawczych.

Można je wliczyć, jeśli do upływu terminu złożenia zeznania za dany rok podatkowy, w którym dotacje te zostały otrzymane, zostanie na ręce właściwego naczelnika urzędu skarbowego złożone na piśmie oświadczenie o zaliczeniu określonych typów środków do przychodów.

Przy zaliczeniu tych szeroko rozumianych dotacji  do przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które zostały sfinansowane tymi przychodami, można będzie wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Istotne jest to, że na piśmie trzeba złożyć oświadczenie o rezygnacji ze stosowania zwolnienia w odniesieniu do wskazanych typów dotacji. Wtedy też wydatki sfinansowane przez te dotacje będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Zmiany dla osób prawnych

Podobne brzmienie uzyskują przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Tu podatnik nie może zastosować zwolnienia przewidzianego w ustawie w odniesieniu do określonych dotacji, dopłat, subwencji, innych nieodpłatnych świadczeń lub też kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, agencji rządowych w jednym przypadku. Chodzi o sytuację, gdy do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym doszło do otrzymania świadczeń, na ręce właściwego naczelnika urzędu skarbowego złoży pisemną rezygnację (oświadczenie) o rezygnacji ze zwolnienia we wskazanych, szeroko rozumianych dotacjach.

Wówczas też koszty i wydatki, również odpisy amortyzacyjne sfinansowane z przychodów objętych wspomnianym świadczeniem, można będzie zaliczyć od kosztów ich uzyskania.

Uproszczenie dla przedsiębiorców

Wprowadzone zmiany w opodatkowaniu dotacji w 2024 roku mają stanowić znaczące uproszczenie właśnie dla przedsiębiorców. Wcześniej bowiem sfinansowanie wydatków z subwencji lub dotacji sprawiało, że podatnicy musieli prowadzić dodatkowe konta w księgach rachunkowych lub też dodatkowe ewidencje. Z nich zaś musiało wynikać, jaka część całego wydatku została sfinansowana z dopłaty, gdyż nie można jej było zaliczyć do kosztów podatkowych. Teraz, po zmianach, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o zaliczeniu dotacji do przychodu, aby można było rozliczać je jako koszty uzyskania przychodu.

Jak wygląda kwestia zwolnienia z opodatkowania dotacji?

Od 1 stycznia 2024 roku zwolnione z podatku dochodowego zostały dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub z budżetu państwa. Zwolnienie nie ma zastosowania do części dotacji, które zostały otrzymane na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przeznaczonej na wynagrodzenie osoby fizycznej, która prowadzi tę działalność.

Co z osobami prawnymi?

W przypadku osób prawnych zwolnione z podatku dochodowego są dotacje, dopłaty, subwencje oraz inne nieodpłatne świadczenia, które:

  • zostały otrzymane na pokrycie kosztów lub;
  • jako zwrot poniesionych wydatków związanych z zakupem, otrzymaniem czy wytworzeniem we własnym zakresie rozmaitych środków trwałych bądź wartości prawnych i niematerialnych, od których dokonuje się tzw. odpisów amortyzacyjnych.

Z podatku dochodowego są również zwolnione dotacje otrzymane od budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub z budżetu państwa. Wyjątek stanowi dopłata do oprocentowania kredytów bankowych. Zwolnione są również kwoty otrzymane od agencji wykonawczych bądź agencji rządowych – jeśli te otrzymały środki z budżetu państwa. Wyjątkiem są również dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.