Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

podatkiIndywidualna interpretacja podatkowa jest sposobem uzyskania oficjalnej oceny sposobu rozliczania podatków, który stosujemy lub zamierzamy zastosować. Postanowienie wydaje organ skarbowy w imieniu ministra finansów. Posiadając taki dokument, nie musimy obawiać się zmiany interpretacji przepisów, której mogą w przyszłości dokonać organy kontroli skarbowej lub sąd administracyjny. Wyjaśniamy, jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową i jakie praktyczne konsekwencje ma ten dokument.

Nie tylko przedsiębiorców, ale też doradców podatkowych przytłacza liczba przepisów, ich częste zmiany oraz nie zawsze klarowny język aktów prawnych. Nawet organom kontroli skarbowej i sądom zdarza się zajmować różne stanowiska w konkretnej sprawie. Taki stan rzeczy rodzi po stronie podatników poczucie chaosu i niepewności. Realna staje się obawa, że któregoś dnia dowiemy się, że – nie zdając sobie z tego sprawy – naruszyliśmy przepisy podatkowe i musimy zapłacić zaległe podatki wraz z odsetkami karnymi. Ochroną na wypadek takiego zdarzenia jest właśnie indywidualna interpretacja podatkowa. Jeżeli zastosujemy się do jej postanowień, nie zapłacimy dodatkowo ani złotówki.

Komu i kiedy przysługuje prawo do indywidualnej interpretacji podatkowej?

Każdy podatnik może w dowolnym momencie złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Wzór można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów lub Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Prawo do ubiegania się o wydanie interpretacji przysługuje osobom fizycznym, osobom prawnym, a także wielu innym podmiotom, w tym również organizacjom pożytku publicznego.

Wniosek należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała. Wygodnym sposobem przekazania dokumentów jest skorzystanie z platformy ePUAP. Można to zrobić osobiście lub zlecić pełnomocnikowi. Nasze biura podatkowe w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie podejmują się reprezentacji Klientów przed urzędami. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi zaledwie 17 zł.

Etapy uzyskiwania indywidualnej interpretacji podatkowej

Przedstawiamy kolejność działań, których finałem jest uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej: 

  • wniesienie opłat – za każdą sprawę (każdy opisany przypadek) w 2021 r. należy zapłacić 40 zł, a także osobno za każdą osobę, która podpisała wniosek (wszyscy wnioskujący otrzymają własne odpisy interpretacji) – pieniądze powinny trafić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000: w tytule przelewu wpisujemy: Za wydanie interpretacji indywidualnej,
  • złożenie wniosku – należy wypełnić formularz wniosku, nie zapominając o opisaniu zdarzenia podatkowego, które już miało miejsce lub przyszłego (działanie, które planujesz), zadaniu konkretnego pytania i przedstawieniu swojego stanowiska w sprawie (tego, jak postąpiłeś lub zamierzasz postąpić) – niezwykle ważne jest zaznaczenie, że wniosek o interpretację nie dotyczy sprawy, która jest właśnie przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli celno-skarbowej lub podatkowej,
  • oczekiwanie na wydanie interpretacji – pierwotnie interpretacja była dostarczana drogą pocztową w terminie do 3 miesięcy, lecz z powodu koronawirusa oczekiwanie wydłużyło się do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku: jeżeli w tym czasie nie otrzymamy żadnych dokumentów, to jest to równoznaczne z milczącą zgodą na zaproponowaną przez nas interpretację, natomiast przesyłka z KIS oznacza, że organ nie podzielił naszego stanowiska i przedstawia nam własne – mamy 30 dni kalendarzowych na odwołanie się od otrzymanej interpretacji do wojewódzkiego sądu administracyjnego, 
  • wezwanie do uzupełnienia wniosku – jeżeli nie dostarczyliśmy wszystkich informacji, KIS może wezwać nas do ich uzupełnienia, na co mamy 7 dni kalendarzowych – przekroczenie terminu może skutkować odstąpieniem od rozpatrywania naszego wniosku, jednak nie wyklucza ponownego przedstawienia tej samej sprawy pod ocenę organu skarbowego,
  • odmowa wydania wniosku – w niektórych sytuacjach może dojść do odmowy wszczęcia postępowania, np. wtedy, gdy wnioskujemy o rozstrzygnięcie w sprawie, która nas nie dotyczy – możemy się od takiej decyzji odwołać w terminie 7 dni kalendarzowych.

Ustawodawca zaleca, aby przed złożeniem wniosku zapoznać się z już wydanymi interpretacjami. Na portalu podatkowym ministerstwa finansów znajduje się wyszukiwarka SIS. 

Ochrona podatkowa z ograniczeniami

Jak już zostało powiedziane, indywidualna interpretacja może dotyczyć zaistniałych i dopiero planowanych zdarzeń podatkowych. Oznacza to, że moc sprawczą mają zarówno interpretacje wydane przed, jak i po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe. Jednak ich działanie nie jest identyczne.

Jeżeli uzyskamy indywidualną interpretację podatkową na okoliczność dopiero planowanych działań i będziemy postępować zgodnie z jej postanowieniami, to uzyskujemy pełną ochronę przed konsekwencjami finansowymi. Jeżeli kontrola skarbowa czy podatkowa nie uwzględni stosowanej przez nas interpretacji, to nie zapłacimy różnicy podatku (pomiędzy posiadaną interpretacją i postanowieniami kontroli), nie zapłacimy odsetek i nie zostanie wszczęte przeciwko nam postępowanie karne o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Ochrona ma mniejszy zakres w przypadku, w którym uzyskaliśmy interpretację dopiero po zaistnieniu zdarzenia, które miało skutki podatkowe. Jeżeli nasze postępowanie zostanie zakwestionowane w trakcie kontroli skarbowej lub podatkowej, to nie zapłacimy odsetek i nie zostanie wszczęte postępowanie karne, ale będziemy musieli zapłacić różnicę w podatku (pomiędzy posiadaną interpretacją i postanowieniami kontroli).

Indywidualna interpretacja podatkowa nie działa w tych sprawach, w których mamy do czynienia z unikaniem opodatkowania lub korzystaniem z ulg oferowanych przez tzw. raje podatkowe. 

Na zakończenie warto podkreślić, że zmiana, wygaśnięcie lub uchylenie interpretacji przez sąd nie powoduje negatywnych konsekwencji wstecz. Ponadto ochrona obowiązuje nawet wtedy, gdy w czasie podejmowania decyzji w naszej sprawie organ rozstrzygający nie uwzględnił postanowień indywidualnej interpretacji podatkowej.