Korekta zeznania podatkowego – czy zawsze można ją złożyć?

 

Korekta zeznania podatkowego

Korekta zeznania podatkowego pozwala naprawić błędy powstałe w czasie wypełniania deklaracji podatkowej. Jest to istotne z dwóch powodów: podatnik może odzyskać pewne kwoty pieniędzy lub uniknąć odpowiedzialności karnej, związanej z zaniżeniem kwoty należnych państwu podatków. Kiedy i jakie błędy w zeznaniu podatkowym można naprawić?

Korekta zeznania podatkowego pozwala w praktyce na dowolne zmiany w zeznaniu podatkowym: od bardzo poważnych przekłamań do typowych „błędów pisarskich”.

Jakie zmiany można wprowadzić przy użyciu korekty zeznania podatkowego?

Oto lista powodów, dla których warto, można, a nawet koniecznie jest złożenie korekty zeznania podatkowego:

  • zaniżenie wysokości podatku – zdarza się, że omyłkowo zadeklarowaliśmy mniejsze przychody lub zbyt wysokie koszty uzyskania: w takiej sytuacji złożona osobiście korekta zeznania podatkowego uchroni nas przed konsekwencjami karnymi,
  • korzystanie z ulg – nie zawsze jesteśmy świadomi przysługujących nam ulg: jeżeli po złożeniu deklaracji okazało się, że możemy skorzystać z jakiejś ulgi i zapłacić mniej, to korekta zeznania pozwoli nam odzyskać nadpłacone kwoty,
  • rozliczenie ze współmałżonkiem lub dzieckiem – jeżeli rozliczyliśmy się indywidualnie, a następnie powzięliśmy informację, że rozliczenie wspólne mogłoby być korzystniejsze, to korekta pozwoli nam na zmianę sposobu rozliczania się – możliwa jest również zmiana ze wspólnego na samodzielne rozliczenie podatków,
  • korekta przekazania 1% podatku na OPP – korzystając z możliwości korekty zeznania podatkowego, możemy wprowadzić lub zmienić organizację pożytku publicznego, na którą chcemy przekazać 1% podatku,
  • korekta zeznania za 2019 r. o wartość straty w 2020 r. – ustawodawca przewidział możliwość korekty zeznań podatkowych w związku z pandemią COVID-19: jeżeli przedsiębiorstwo wykaże stratę minimum 50% przychodów w 2020 r. w stosunku do roku 2019, to będzie mogło odliczyć kwotę strat od przychodu za 2019 r. i złożyć korektę zeznania – korekta nie może być wyższa niż 5 mln zł (pozostała kwota strat będzie rozliczana na zasadach ogólnych), a będzie jej można dokonać już na początku 2021 r.

Do kiedy i ile korekt zeznania może złożyć podatnik?

W praktyce nie ma limitu liczby składanych korekt zeznania podatkowego. Natomiast istnieją ograniczania czasowe. Na korektę zeznania podatkowego mamy dużo czasu: dokładnie 5 lat liczonych od końca roku następującego po roku rozliczeniowym. Na przykład deklaracje podatkowe za rok 2020 będzie można korygować do końca 2026 r. Oznacza to również, że do tego czasu fiskus może wystąpić wobec nas z roszczeniem zwrotu niezapłaconego podatku. Po tym okresie następuje przedawnienie: ustają nasze prawa do dochodzenia zwrotu nadpłat, ale też nie musimy się obawiać jakichkolwiek interwencji ze strony skarbówki.

Oczywiście w praktyce najwygodniej jest złożyć korektę jak najszybciej, aby uniknąć odpowiedzialności karnej lub możliwie szybko otrzymać należny zwrot podatku. Ma to szczególne znaczenie np. w przypadku, gdy korekta dotyczy 1% podatku: mamy na nią czas tylko przez miesiąc od ostatecznego terminu złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego.

Należy pamiętać, że nie zawsze możemy złożyć korektę zeznania podatkowego. Nie jest to możliwe np. wtedy, gdy w naszej firmie prowadzone jest postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. W czasie trwania wymienionych czynności, prawo do złożenia korekty ulega zawieszeniu, w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.

Jeżeli z korekty zeznania wynika konieczność dopłaty, to należy jej dokonać niezwłocznie. W ten sposób obniżymy wartość naliczanych odsetek karnych.

Jak w praktyce skorygować zeznanie podatkowe?

Korekta zeznania odbywa się na takim samym druku, na jakim złożone zostało pierwotne zeznanie. Różnica polega na tym, że zamiast opcji złożenie zeznania wybieramy (w przypadku druku zakreślamy) korekta zeznania. Wypełniony i podpisany druk możemy wysłać listem poleconym, złożyć w urzędzie skarbowym lub przesłać drogą elektroniczną.

Najwygodniej jest skorzystać z usługi Twój e-PIT Ministerstwa Finansów. Elektronicznie można skorygować zarówno zeznania złożone drogą elektroniczną, jak i w postaci dokumentów papierowych.

Niezależnie od sposobu złożenia korekty warto zadbać o potwierdzenie, że faktycznie została złożona. W przypadku korekt papierowych będzie to kopia z potwierdzeniem odbioru, natomiast przy załatwianiu formalności elektronicznie otrzymamy UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Sprawdzanie i korekty deklaracji podatkowych mogą być bardzo uciążliwe dla osób, które prowadzą niewielkie przedsiębiorstwa rodzinne, małe i średnie firmy. W takie sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi prowadzenia księgowości. Korzystając z biur rachunkowych PG Partner Gospodarczy w Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu zyskujesz pewność składania zeznań podatkowych zgodnie z przepisami i w sposób korzystny dla prowadzonej działalności. Obsługę dokumentów podatkowych oferujemy w ramach indywidualnie skalkulowanego abonamentu.