UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA STUDENTA CUDZOZIEMCA

Studenci którzy są obcokrajowcami mogą się sami dobrowolnie ubezpieczyć i korzystać z Narodowego Funduszy Zdrowia. Muszą w tym celu podpisać z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę i najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych deklarację ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego).

Umowa taka zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta a także paszportu. Termin trwania umowy to czas nieokreślony.

W 2017 roku składka zdrowotna dla takiego studenta wynosi 46,80 złotych i liczona jest od kwoty odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, która dzisiaj wynosi 520,00 złotych.

Składka ta jest opłacana co miesiąc na konto wskazane przez ZUS najpóźniej do 15 dnia każdego następnego miesiąca.

Rozwiązanie umowy następuje przez pisemne rozwiązanie lub po miesiącu zalegania w opłacaniu składek bądź poprzez uzyskanie tytułu do ubezpieczenia np. (umowa o pracę).

Potwierdzeniem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest dokument zawarcia umowy z NFZ oraz potwierdzenie opłacenia ostatniej składki.