JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

zawieszanie działalnościNa stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć następujące objaśnienie: Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia. I na tym należałoby zakończyć temat, gdyby nie to, że od tej reguły jest kilka wyjątków. Dokładnie cztery – wszystkie omawiamy w artykule.

Na stronie Ministerstwa Finansów znajdziemy szczegółowe wyliczenie wszystkich wyjątków, czyli sytuacji, w których – pomimo zawieszenia działalności – należy uzupełnić ewidencję VAT i przesłać JPK_VAT. Zanim przejdziemy do ich omówienia, przypomnijmy krótko cel wprowadzenia JPK.

Jednolity Plik Kontrolny ułatwia pracę organom kontrolnym

Jednolity Plik Kontrolny nie jest polskim wynalazkiem. Pierwowzorem JPK jest SAF-T  (Standard Audit File for Tax), opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2005 r. Obecnie jest stosowany w wielu krajach Europy.

Istotą działania JPK jest uporządkowanie danych. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą stosują bardzo różne formy ewidencji, a w efekcie różne sposoby prezentowania danych. Przed wprowadzeniem JPK analiza tak opracowanych danych nastręczała wielu problemów organom kontrolnym. Jednocześnie tworzyła wiele okazji do ukrywania istotnych danych na temat prowadzonej działalności gospodarczej. Regularne przesyłanie uporządkowanych danych umożliwiło bieżący wgląd w działalność firmy. Dzięki temu można ograniczać zjawisko unikania płacenia podatków i próby wyłudzania VAT. Z kolei dla firm obsługa JPK jest sposobem na szybką korektę nieprawidłowości, a także zmniejsza uciążliwość i czas trwania kontroli.

JPK rejestruje wszystkie przepływy finansowe, które mają miejsce w trakcie działalności gospodarczej. Można stąd wysnuć wniosek, że w momencie zawieszenia działalności, gdy operacje finansowe ustają, JPK nie powinien być tworzony. Okazuje się jednak, że zawieszenie działalności nie zawsze oznacza całkowite wstrzymanie aktywności finansowej.

Kiedy należy przesłać JPK pomimo zawieszenia działalności?

Zgodnie z przytoczonym na wstępie cytatem, brak zapisów w ewidencji VAT zwalnia z obowiązku przesyłania JPK_VAT. Jednak od tej zasady istnieją wyjątki. Wszystkie sytuacje nadzwyczajne określa Ustawa o podatku od towarów i usług. Zwolnienie z tworzenia i przekazywania do organów kontrolnych pliku JPK nie obowiązuje w czterech sytuacjach:

  • nabycie towarów w ramach wymiany wewnątrzwspólnotowej – podatnicy VAT, którzy dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, muszą przygotować i przesłać JPK_VAT,

  • import usług i nabycie towarów – dotyczy to operacji, w których zakresie przedsiębiorca jest podatnikiem,

  • zawieszenie działalności na cześć okresu rozliczeniowego – należy przygotować JPK_VAT, jeżeli okres zawieszenia działalności gospodarczej nie objął pełnego okresu rozliczeniowego (np. działalność została wznowiona w połowie miesiąca czy w połowie kwartału),

  • rozliczenie podatku i korekta podatku naliczonego – ostatni przypadek, w którym występuje obowiązek przesłania pliku JPK_VAT, dotyczy okresów rozliczeniowych, za które – jak mówi ustawa – podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

Zależność zawieszenia działalności i tworzenia JPK można sprowadzić do prostej zasady: jeżeli nie powstają zapisy w ewidencji VAT, nie ma potrzeby tworzenia JPK. We wszystkich sytuacjach wątpliwych należy sięgnąć po zapisy ustawowe. Jeżeli ich brzmienie nie jest jasne, najlepiej zwrócić się do specjalisty. Zapraszamy do biur PG Partner Gospodarczy w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.