ZMIANY W OPŁACANIU SKŁADEK DO ZUS OD 01.01.2018

Po upływie każdego miesiąca płatnik składek przesyła do ZUS dokumenty rozliczeniowe ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA oraz deklarację rozliczeniową DRA.

Terminy przesyłania dokumentów są następujące:

– do 5-go dnia następnego miesiąca dokumenty rozliczeniowe przesyła jednostka budżetowa,

– do 10-go dnia następnego miesiąca dokumenty rozliczeniowe przesyła osoba fizyczna która opłaca składki tylko za siebie,

– do 15-do dnia następnego miesiąca dokumenty rozliczeniowe przesyłają pozostali płatnicy składek.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami płatnik składek ma obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych na wskazane przez ZUS rachunki bankowe, w podziale na:

– ubezpieczenie społeczne – 83101010230000261395100000

– ubezpieczenie zdrowotne – 78101010230000261395200000

– Fundusz Pracy i FGŚP – 73101010230000261395300000

– Fundusz Emerytur Pomostowych – 68101010230000261395400000

ZMIANY PO 01.01.2018

Od 01.01.2018 roku płatnicy nie będą już wykonywać jak do tej pory kilku przelewów do ZUS, tylko wszystkie zobowiązania składkowe ZUS zarówno składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP  zsumują zgodnie ze złożoną deklaracją rozliczeniową DRA  i wpłacą na jeden indywidualny rachunek bankowy tzw. rachunek  składkowy, przydzielony przez ZUS.

OBOWIĄZKI ZUS DO 31.12.2017

 

Wprowadzone zmiany zobowiązują ZUS do przekazania płatnikom do 31.12.2017 roku nowych indywidualnych rachunków składkowych. Informację o przydzielonym numerze rachunku ZUS przekaże płatnikowi pisemnie za pośrednictwem poczty lub poprzez system teleinformatyczny udostępniony przez ZUS do 31.12.2017 roku. Tak wynika z art. 43b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku.

OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW OD 01.01.2018

 

Płatnik będzie miał obowiązek począwszy od 1 stycznia 2018 dokonywać wpłat na zobowiązania składkowe na nowy indywidualny otrzymany z ZUS rachunek bankowy tzw. rachunek składkowy. Jeśli jednak zdarzyłaby się sytuacja, że nowy rachunek do 31.12.2017 roku nie dotrze do płatnika, wówczas jest on  zobowiązany zwrócić się do terenowej jednostki ZUS o jego przekazanie przed terminem uregulowania zobowiązania składkowego. Nowy indywidualny rachunek składkowy stanie się od 01.01.2018 roku identyfikatorem płatnika, który ułatwi dokonywanie płatności za zobowiązania za składki poprzez zmniejszenie ilości przelewów do jednego.