NA JAKICH WARUNKACH MOŻNA PROWADZIĆ EWIDENCJĘ PRZYCHODU?

Profesjonalna
księgowość
dla firm


dobry partner w biznesie

EWIDENCJA PRZYCHODUEwidencja przychodu wymagana jest wtedy, gdy korzystamy z uproszczonego, ryczałtowego rozliczenia podatków. Nie musisz jej prowadzić tylko przy najmie prywatnym. W przypadku wielu przedsiębiorców i wielu typów działalności gospodarczej ryczałt jest bardzo korzystną formą rozliczania się z fiskusem. Należy jednak pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca może z niej skorzystać. Jakie są warunki rozliczania podatków w formie zryczałtowanej, opartej na ewidencji przychodów?

Rozliczenie ryczałtowe przeznaczone jest dla osób fizycznych. Pierwszym warunkiem skorzystania z tej formy księgowości uproszczonej jest zachowanie odpowiednich limitów przychodów.

Granica rozliczenia ryczałtowego: 250 tys. euro przychodu

Ryczałtem mogą rozliczać się osoby fizyczne, których przychód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył limitu 250 tys. euro. Kwotę tę przelicza się na złotówki zgodnie z kursem euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Na przykład w odniesieniu do 2020 r. wartość limitu wyniosła 1.093.350 zł.

Ryczałt jest też opcją opodatkowania, którą mogą wybrać osoby czerpiące zyski z tytułu najmu, dzierżawy i pokrewnych źródeł, jeżeli są uzyskiwane poza działalnością gospodarczą. Warto też podkreślić, że ryczałt mogą wybrać spółki tworzone przez osoby fizyczne. Jest to możliwe pod warunkiem, że suma przychodów wszystkich osób tworzących spółkę nie przekroczyła limitu 250 tys. euro. Limit nie obowiązuje tylko tych przedsiębiorców, którzy właśnie rozpoczynają działalność (w trakcie roku podatkowego) i wybrali rozliczenie ryczałtowe. W takim przypadku ryczałt przysługuje im niezależnie od wysokości przychodów, które osiągną do końca roku. Przekroczenie limitu wpłynie na ich formę rozliczenia dopiero od następnego roku podatkowego.

Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Ustawodawca wyłączył ze stosowania ryczałtu pewne rodzaje działalności gospodarczej. Niezależnie od uzyskanego przychodu, z rozliczenia ryczałtowego nie mogą skorzystać osoby, których działalnością gospodarczą jest:

 • prowadzenie aptek,
 • udzielanie pożyczek pod zastaw (działalność lombardowa),
 • uprawianie wolnych zawodów – z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, czyli np. lekarzy, weterynarzy, stomatologów, pielęgniarek i korepetytorów, którzy prowadzą działalność samodzielnie, bez zatrudniania innych osób do wykonywania czynności związanych z istotą danego zawodu – drugim warunkiem jest to, aby działalność nie była wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • handel walutą (prowadzenie kantoru),
 • handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Poza głównymi, wymienionymi wyżej kategoriami, z rozliczenia ryczałtowego nie mogą skorzystać m.in. pośrednicy w sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń przemysłowych, a także osoby prowadzące doradztwo rachunkowo-księgowe i podatkowe.

Szczegółowy wykaz wyłączeń z opodatkowania ryczałtem znajduje się w załączniku nr. 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych).

Warto podkreślić, że ryczałtu nie można zastosować w przypadku zmiany rodzaju działalności prowadzonej przez współmałżonków: z samodzielnej na spółkę z małżonkiem, ze spółki na prowadzoną indywidualnie przez jednego lub każdego z małżonków oraz z prowadzonej samodzielnie przez jednego małżonka na prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka.

Stawki podatku zryczałtowanego: od 2 do 20%

Aktualnie obowiązujące stawki określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów. Stawka podatkowa zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Podajemy stawki podstawowe wraz z przykładowymi rodzajami działalności gospodarczej:

 • 2% od sprzedaży własnych produktów spożywczych – najniższy podatek ryczałtowy przysługuje osobom, które produkują żywność w sposób nieprzemysłowy (metodami gospodarskimi) z produktów roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z własnego chowu lub uprawy,
 • 3,0% od handlu i działalności gastronomicznej – wszystkie usługi gastronomiczne i handlowe (z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sprzedaży napojów o zawartości alkoholu przekraczającej 1,5%), usługi związane z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych), sprzedażą ryb z własnych połowów (z wyjątkiem konserw i przetworów),
 • 5,5% od robót budowlanych – a także od przychodów z działalności wytwórczej, sprzedaży znaczków pocztowych i jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,
 • 8,5% od najmu i dzierżawy przy przychodach do 100 tys. zł w skali roku – ta stawka podatkowa dotyczy też działalności usługowej, w tym usług wychowania przedszkolnego, a także części usług gastronomicznych (przychody ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%),
 • 12,5% od najmu i dzierżawy przy przychodach pow. 100 tys. zł w skali roku – 12,5% nalicza się tylko od nadwyżki, np. od przychodu w wysokości 200 tys. naliczony zostanie podatek w kwocie 21 tys zł (8,5 tys. zł od pierwszych 100 tys. zł i 12,5 tys. od nadwyżki wynoszącej 100 tys. zł),
 • 17% od pośrednictwa w hurtowej sprzedaży samochodów i furgonetek, wynajmu i dzierżawy środków transportu (bez kierowców) – ponadto ta skala podatkowa dotyczy reprodukcji komputerowych nośników informacji, usług parkingowych, usług związanych z zakwaterowaniem, usług wydawniczych, a także zarządzania nieruchomościami na zlecenie, świadczenia usług fotograficznych oraz poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych,
 • 20% dla wykonawców wolnych zawodów – tylko tych, które zostały wymienione w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Po pełną specyfikację rodzajów działalności, które zostały objęte poszczególnymi stawkami, należy sięgnąć do ustawy. Warto pamiętać o tym, że możemy w ramach swojej aktywności zawodowej łączyć różne rodzaje działalności gospodarczej, a w efekcie również stosować jednocześnie wiele różnych stawek podatku zryczałtowanego.

75% zryczałtowanego podatku karnego

Ewidencję przychodu należy prowadzić bardzo skrupulatnie. Jest to działanie w interesie podatnika. W przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej w sposób nasuwający podejrzenia o ukrywanie przychodów, organ podatkowy może nałożyć podatek w wysokości pięciokrotności stawki właściwej konkretnemu typowi działalności. Maksymalnie wysokość podatku karnego może osiągnąć 75% przychodu. Nie trzeba tłumaczyć, jak dotkliwe konsekwencje może spowodować taka interwencja fiskusa.

Najprostszym sposobem, aby uchronić się przed przykrymi następstwami błędów w prowadzeniu ewidencji przychodów, jest korzystanie z usług wyspecjalizowanego biura rachunkowego.

Szybki kontakt

[contact-form-7 id=”41″ title=”Bez tytułu”]

Dane kontaktowe

E-mail:
bilans@partner-gospodarczy.pl

Telefony:
Poznań: 570 219 515
Łódź: 730 219 515
Gdańsk: 786 219 515
Wrocław: 531 018 393

Nasze biura:

ul. Piekary 6/6
61-823 Poznań

ul. Narutowicza 40/1
90-135 Łódź

ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk

ul. Piłsudskiego 74/322
50-020 Wrocław

admin

Author url : go to url